1.2.3.3.1. Hewlett-Packard Jornada 720

Figure 1.7. Hewlett-Packard Jornada 720 (half VGA screen)

Hewlett-Packard Jornada 720

Hewlett-Packard Jornada 720 (big picture, 17 KB)

Copyright © 2001-2003 by Rainer Hillebrand and Thomas Wierlemann